0dad1e0e-a7e6-4377-a771-03cd04adf4c7

chip the chicken dog at wheaton mountain farm