d2d5b806-25d2-4f95-98b2-f01fe34a7ced

a bowl of colorful eggs on my kitchen counter at wheaton mountain farm